ورودی تالار و باغ

ورودی مراسم شما یکی از مهمترین بخش های چیدمان است چرا که اولین مکانی است که مورد توجه مدعوین قرار می گیرد. خدمات و تشریفات خلیج فارس توانسته با امکانات و تجهیزاتی که در اختیار دارد ورودیه هایی با سلیقه های متفاوت ایجاد کند.

V